Moja Rutka-Tartak

Krzysztof Maslowski

Blog

ROWNE TRAKTOWANIE PRACOWNIKOW

Posted by krzysztofmaslowski on May 25, 2014 at 12:20 PM Comments comments (0)

Różnicowanie sytuacji pracowników w zależności od posiadania przez nich dodatkowego źródła dochodu stanowi przejaw dyskryminacji. Kryterium to nie ma bowiem żadnego związku z wykonywaną pracą. Z tego względu nie jest ono racjonalne, ani sprawiedliwe (II PK 112/12).

Pracownik nie może być dyskryminowany przez pracodawcę ze względu na swoją sytuację finansową. Jego dodatkowe źródła dochodu nie powinny mieć wpływu na wysokość wynagrodzenia. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 29 listopada 2012 r.

Jolanta A. pracowała w Fundacji N. jako nauczyciel mianowany. Zarabiała miesięcznie 2.221,80 zł. Od 1 września 2005 r. pracownica przeszła na wcześniejszą emeryturę, ale jednocześnie w listopadzie 2005 r. strony zawarły umowę o pracę na czas określony do 30 czerwca 2006 r. Została ona następnie przedłużona do 30 czerwca 2008 r. Pracownica miała być zatrudniona na cały etat, na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego (klasy 1-3) za wynagrodzeniem brutto początkowo 900 zł, od stycznia 2007 r. - 950 zł a od stycznia 2008 r. - 1.126 zł.

W tym samym czasie (od listopada 2005 r.) fundacja zatrudniała jeszcze dwie inne nauczycielki nauczania zintegrowanego. Otrzymywały one znacznie wyższe wynagrodzenie niż Jolanta A., choć miały podobne do niej warunki pracy (liczbę godzin lekcyjnych tygodniowo, oraz liczebność dzieci w klasach). Z tych trzech nauczycielek powódka była nauczycielem mianowanym a pozostałe dwie - kontraktowymi.

Przed sądem Jolanta A. domagała się od fundacji odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Sąd Najwyższy w wyroku z 29 listopada 2012 r. (II PK 112/12) przyznał rację pracownicy. Stwierdził, że sytuacja finansowa pracownika (źródła dochodów, posiadane zasoby itp.) nie ma znaczenia w kształtowaniu stosunku pracy. Swoboda woli stron jest tu zaś ograniczona m.in. przez regulacje dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu.

Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2012 r., II PK 112/12.

 

Janusz Stacki

 


ZWOLNIENIE UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Posted by krzysztofmaslowski on June 11, 2013 at 1:15 PM Comments comments (0)

Do zwolnienia ucznia z lekcji w-f niezbędna jest opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach. Dyrektor szkoły nie potrzebuje formalnego zaświadczenia, czy orzeczenia lekarskiego. Potrzebuje opinii o tym, że choroba (a przez to stan zdrowia) uniemożliwiają mu uczestniczenie na w-f. Przepis nie określa, że opinię musi wystawić lekarz specjalista. Opinia powinna umożliwiać identyfikację pacjenta, którego dotyczy, oraz osoby sporządzającej dokument, a także być opatrzona datą jej sporządzenia. Dyrektorzy szkół mogą otrzymywać opinie lekarskie w sprawie przeciwwskazań do udziału uczniów w zajęciach wychowania fizycznego sporządzone w różny sposób, właściwy dla danego zakładu opieki zdrowotnej.

Dyrektor szkoły nie może wyrazić zgody na ćwiczenie na zajęciach wychowania fizycznego ucznia, wobec którego wydana jest opinia lekarska o przeciwwskazaniach do uczestniczenia w takich zajęciach. Lekarz nie ma kompetencji do zwolnienia ucznia z lekcji w-f – ma ją dyrektor. Lekarz tylko wydaje opinie o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach, a dyrektor na tej podstawie zwalnia ucznia z tych zajęć. Przepis jednoznacznie wskazuje, że dyrektor zwalnia ucznia z zajęć, a nie, że może zwolnić.

Jeżeli uczeń dostarczy zaświadczenie lekarskie o zwolnieniu ucznia w danym roku szkolnym tylko z zajęć na basenie, dyrektor w takiej sytuacji ma podstawę do zwolnienia ucznia z wszystkich zajęć w-f. Z przepisów nie wynika, aby dyrektor mógł zwolnić ucznia jedynie z części ćwiczeń. Dopuszcza się wyłącznie możliwość zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, a nie z ich części. Dyrektor podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w przypadku długoterminowych zwolnień lekarskich - półrocznych lub rocznych, które uniemożliwiają ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. Decyzja o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego nie odnosi się do usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach.

Zwolnienie z zajeć w-f nie powinno być wydawane w formie decyzji administracyjnej. Powinno mieć formę pisemnej decyzji kierowniczej. Posiadać powinno pewne cechy decyzji administracyjnej (kto ją wydał, na jakiej podstawie, jak rozstrzyga podstawową sprawę, co należy w związku z tym uczynić;), jest jednak ostatecznym rozstrzygnięciem i nie zawiera wskazania trybu odwołania. Pismo dyrektora z powołaniem się na opinię lekarza, powinno być dołączone do dokumentacji przebiegu nauczania.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

 

NOWE ZASADY NA LEKCJACH INFORMATYKI

Posted by krzysztofmaslowski on May 23, 2013 at 12:50 PM Comments comments (0)

Do końca sierpnia 2013 roku dyrektor szkoły musi w porozumieniu z organem prowadzącym dostosować organizację zajęć z komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania. Nowe zasady mają być korzystne dla uczniów i dla nauczycieli prowadzących zajęcia. Dyrektor szkoły musi dostosować pracownie komputerowe do końca sierpnia Dyrektor szkoły musi dostosować pracownie komputerowe do końca sierpnia Dyrektor szkoły musi dostosować pracownie komputerowe do końca sierpnia 

We wrześniu 2013 roku w szkołach zaczną obowiązywać nowości oświatowe dotyczące organizacji obowiązkowych zajęć komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej. Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym musi dostosować organizację tych zajęć do zasad określonych w § 7 ust. 1 rozporządzenia z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem w zajęciach nie może uczestniczyć jednocześnie więcej uczniów niż wynosi liczba stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Nowości oświatowe mają zwiększyć efektywność obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz być korzystne dla nauczycieli prowadzących zajęcia. MEN wymaga, by związane z tym obowiązki dyrektora szkoły zostały dopełnione do 31 sierpnia 2013 roku.

Dostosowaniem organizacji zajmuje się dyrektor szkoły i organ prowadzący

Dostosowanie organizacji zajęć edukacyjnych wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, który działa w porozumieniu z organem prowadzącym (§ 10 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych). Wprowadzone przez MEN nowości oświatowe wymagają dostosowania pracowni komputerowych do wprowadzonych regulacji, co w wielu przypadkach oznacza nie tylko zwiększenie liczby komputerów w pracowniach, ale także konieczność przeprowadzenia modernizacji instalacji elektrycznej w szkołach.

Nowości oświatowe opóźnione o rok

Zmiany w sposobie organizacji zajęć komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej miały obowiązywać od września 2012 roku. Resort edukacji zdecydował, że nowości oświatowe zostaną przesunięte o rok, ponieważ samorządy były w stanie wygospodarować środków finansowych na takie modernizacje w pracowniach komputerowych, aby zapewnić oddzielne stanowisko dla każdego ucznia.

Podstawa prawna: § 7 ust. 1 i § 10 rozporządzenia z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 poz. 204).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

KARTA NAUCZYCIELA 2014

Posted by krzysztofmaslowski on May 11, 2013 at 6:35 PM Comments comments (0)

ZOBACZ CO I JAK ZMIENI SIĘ W TWOJEJ PRACY

Uwaga! Zostało kilka miesięcy, aby przygotować się na wdrożenie nowych przepisów Karty Nauczyciela! Od 1 stycznia 2014 r. sprawy kadrowe nauczycieli i decyzje kadrowo-płacowe dyrektorów szkół będą podejmowane na zupełnie innych, nowych zasadach. Przygotuj się na te zmiany!

NOWE WZORY DECYZJI KADROWYCH I WZORÓW DOKUMENTÓW!

Od 1 stycznia 2014 r. zlikwidowanych zostanie część uprawnień nauczycieli, a te które zostaną będą udzielane na zupełnie innych zasadach niż do tej pory. Dyrektorzy szkół i specjaliści ds. kadrowych staną przed trudnym zadaniem, będą bowiem musieli zmienić nie tylko stosowane do tej pory procedury kadrowe, ale i wypracowane wzory dokumentów, pism i decyzji.

KARTA NAUCZYCIELA 2014 R. TO:

1.krótszy wymiar urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli,

2.nowe zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i uzupełniających,

3.nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli,

4.rozliczanie nauczycieli z zadań wykonywanych poza szkołą,

5.krótszy urlop dla poratowania zdrowia,

6.nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia,

7.nowy sposób liczenia nauczycielskich pensji.

To nie wszystkie zmiany, jakie zaczną obowiązywać już za kilka miesięcy. Przygotuj się na nie i już dziś dowiedz się, jak zmienią się Twoje obowiązki i kompetencje, po wejściu w życie nowelizacji Karty Nauczyciela.

1. KRÓTSZY URLOP WYPOCZYNKOWY

Tylko 47 dni wolnych od pracy zamiast jak do tej pory 56. Nauczyciele i dyrektorzy stracą kilkanaście dodatkowych dni wolnych. Po zmianie Karty, jeśli nauczyciel będzie chciał mieć wolne w dni, kiedy w placówce nie ma zajęć dydaktycznych, np. w przerwie między świętami a Nowym Rokiem, będzie musiał wziąć urlop, co automatycznie skróci czas wakacyjnego wypoczynku.

Ekspert wyjaśnia:

Po zmianie nauczyciele będą mieli prawo do 47 dni urlopu wypoczynkowego udzielanego w dni robocze, ale wolne od zajęć dydaktycznych, czyli np. w okresie przerw świątecznych. Nowy urlop może być też zaplanowany na ferie zimowe i letnie, ale nie będzie to wymóg ustawowy. Nowe zasady udzielania urlopów mają umożliwić nauczycielom korzystanie z wypoczynku w dogodnym dla nich terminie, ale z uwzględnieniem zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.

2. REJESTRACJA CZASU PRACY

Pensum nauczycieli nie ulegnie zmianie, ale za to czas ich pracy poza pensum ma być ściśle rejestrowany. Każdy nauczyciel będzie musiał rejestrować wszystkie zajęcia poza pensum.

Ekspert wyjaśnia:

Po zmianie nauczyciele będą mieli obowiązek rejestrowania najważniejszych dodatkowych zadań realizowanych w ramach swoich obowiązków, takich jak: spotkania z rodzicami, doskonalenie zawodowe oraz spotkania rad pedagogicznych. Szczegółowy zakres zadań podlegających ewidencji, sposób jej przeprowadzania oraz długość okresów rozliczeniowych mają być doprecyzowane w projekcie nowelizacji Karty.

Koniecznie sprawdź:

•Jakie konsekwencje poniosą nauczyciele najmniej angażujący się w pracę szkoły?

•Ile minimalnie trzeba będzie pracować w domu, żeby nie narazić się dyrekcji i nie mieć obciętej pensji?

3. URLOP ZDROWOTNY KRÓTSZY I NIE DLA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

Roczny urlop zdrowotny – dopiero po 20 latach pracy i tylko dla nauczycieli zagrożonych chorobą zawodową. Po zmianach będzie go o wiele trudniej uzyskać, a dodatkowo będzie o 2 lata krótszy niż obecnie.

Ekspert wyjaśnia:

Obecnie obowiązujące przepisy nie określają, jaka choroba uzasadnia udzielenie nauczycielowi urlopu zdrowotnego. To lekarz leczący nauczyciela podejmuje decyzję na podstawie wyników badań i dokumentacji medycznej, czy nauczycielowi należy udzielić takiego urlopu. W praktyce więc bardzo łatwo uzyskać 3-letnią pełnopłatną przerwę w pracy.

Po nowelizacji Karty Nauczyciela prawo do urlopu dla poratowania zdrowia będzie ograniczone, bowiem:

1.nauczyciel będzie mógł ubiegać się o urlop zdrowotny dopiero po 20 latach pracy w szkole,

2.maksymalny wymiar urlopu zdrowotnego w karierze nauczyciela wyniesie 1 rok,

3.o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu zdrowotnego będzie orzekał lekarz medycyny pracy,

4.urlop dla poratowania zdrowia będzie uzależniony od występowania na danym stanowisku pracy zagrożeń chorobą zawodową.

Prawie połowa aktywnych zawodowo nauczycieli straci prawo do urlopu zdrowotnego!

Oznacza to, że olbrzymia część nauczycieli – według szacunkowych danych będzie to ponad 230 tys. pedagogów – która ma staż pracy poniżej 20 lat pracy, zostanie pozbawiona urlopu zdrowotnego, nawet jeśli zapadną na chorobę zawodową!

DYREKTOR SZKOLY A WYMAGANY POZIOM WYKSZTALCENIA

Posted by krzysztofmaslowski on May 10, 2013 at 1:45 PM Comments comments (0)

Dyrektorem szkoły może zostać osoba, która ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Oprócz tego dyrektor szkoły powinien być nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, jednak nie jest to wymóg obligatoryjny.     

W Polsce ok. 1% dyrektorów szkoły nie posiada przygotowania pedagogicznego a funkcję dyrektora pełni za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W 99% przypadków dyrektorami placówki szkolnej są osoby posiadające status nauczyciela. Przygotowanie pedagogiczne oraz posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego bądź dyplomowanego to jednak nie jedyne warunki, jakie musi spełnić kandydat na dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły – poziom wykształcenia

Zadania dyrektora szkoły na każdym poziomie edukacji może wykonywać osoba posiadająca stopień magistra. Wyłącznie osoba, która ukończyła studia magisterskie może sprawować funkcję dyrektora liceum ogólnokształcącego oraz zespołu szkół.

Ukończenie studiów magisterskich nie jest obowiązkowe w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora:

  • przedszkola (bez specjalnych),
  • szkoły podstawowej (bez specjalnych).

W tych przypadkach konieczne jest ukończenie studiów wyższych pierwszego stopnia lub kolegium nauczycielskiego.

Ukończeniem studiów magisterskich nie muszą również legitymować się kandydaci na dyrektora szkoły:

  • gimnazjalnej,
  • zasadniczej szkoły zawodowej,
  • technikum,
  • technikum uzupełniającego,
  • liceum profilowanego,
  • szkoły policealnej (bez specjalnych).

Wszyscy kandydaci, chcący realizować zadania dyrektora szkoły, muszą mieć ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Jest to koniecznie do optymalnego zarządzania szkołą w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa.

Wymagania niezwiązane z wykształceniem

Dyrektorem szkoły niebędącym nauczycielem może zostać osoba posiadająca co najmniej pięcioletni staż pracy – przez przynajmniej dwa lata powinna zajmować stanowisko kierownicze. Zadania dyrektora szkoły będącego nauczycielem można powierzyć kandydatowi, który uzyskał dobrą ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego (przy ubieganiu się o awans zawodowy w ciągu ostatniego roku). Nie dotyczy to kandydatów, którzy są zatrudnieni w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych, Centrum Edukacji Artystycznej, kuratorium oświaty, urzędzie organu administracji rządowej – jeśli zajmowane stanowisko wymaga posiadania kwalifikacji pedagogicznych.

Podstawa prawna:

  • art. 2, 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. Nr 184, poz. 1436),
  • art. 36 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka

UWAGA NA SAMOWOLKE

Posted by krzysztofmaslowski on May 10, 2013 at 1:30 PM Comments comments (0)

Dyrektor szkoły może być odwołany za dyskryminację pracowników

Orzeczona przez sąd pracy dyskryminacja pracowników szkoły wiąże się nie tylko z odszkodowaniem dla nauczycieli, których dotknęła. Ustawa o systemie oświaty wskazuje na możliwość odwołania dyrektora szkoły – także bez wypowiedzenia. dyskryminacja pracowników dyskryminacja pracowników Odwołanie dyrektora szkoły dyskryminującego pracowników

Dyrektor szkoły ma obowiązek równego traktowania pracowników i stosowania w tym zakresie przepisów Kodeksu pracy. Dla nauczycieli i innych pracowników szkoły oznacza to, że w razie naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu mają prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 183d kodeks pracy). Ustawa o systemie oświaty pozwala również na wyciągnięcie wobec dyrektora szkoły konsekwencji za naruszenia.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za równe traktowanie pracowników

Za naruszenie zasady równego traktowania konsekwencje ponosi dyrektor szkoły, który jest pracodawcą dla nauczycieli. Jeżeli jego działania doprowadziły do przegranego procesu w sądzie pracy i konieczności wypłacenia odszkodowania dla nauczycieli, organ prowadzący może w imieniu szkoły dochodzić od dyrektora naprawienia szkody.

Negatywna ocena pracy i odwołanie dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły naruszający elementarne zasady prawa pracy może zostać odwołany przez organ prowadzący szkołę. Ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek oceny pracy – za naruszenia w zakresie równego traktowania dyrektorowi szkoły grozi ocena negatywna, a w konsekwencji także odwołanie ze stanowiska. art. 34a, ust. 2 art. Ustawa o systemie oświaty).

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kierowaniu placówką istnieje również możliwość odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego (art. 38 Ustawa o systemie oświaty).

Sąd pracy – również dla nauczycieli

Możliwość złożenia pozwu do sądu pracy jest dla nauczycieli szansą na dochodzenie sprawiedliwości w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu. Obejmuje ich w tym zakresie katalog praw wskazanych w Kodeksie pracy.

 

Podstawa prawna:

• art. 183d, art. 114, art. 115 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) .

• art. 34a, art. 38 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

STOSUNEK PRACY NAUCZYCIELI

Posted by krzysztofmaslowski on March 8, 2013 at 3:20 PM Comments comments (0)

Nakłanianie nauczyciela z uprawnieniami emerytalnymi do odejścia z pracy to dyskryminacja

 

Pytanie: Czy nauczyciel, który uzyskał uprawnienia do przejścia na wcześniejszą emeryturę musi przejść na emeryturę choć ma niekorzystną sytuację do przejścia - dużo lat nieskładkowych a chce przepracować jeszcze 3 lata? Nauczyciel ma 47 lat, ukończone 3 kierunki studiów i nienaganną opinię w pracy. Czy dyrektor może zmusić pracownika do przejścia na emeryturę tłumacząc się problemami kadrowymi?

Odpowiedź: Przepisy nie przewidują obowiązku przejścia na emeryturę dla pracownika, który nabył uprawnienia emerytalne. Jeżeli natomiast dyrektor szkoły chce rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem tylko z tego powodu, że nabył on uprawnienia emerytalne, to jest to przejaw dyskryminacji i wypowiedzenie stosunku pracy złożone z tego powodu będzie nieuzasadnione (art. 113, art. 45 § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela).

Zwolnienie nauczyciela z uprawnieniami emerytalnymi to dyskryminacja ze względu na wiek

Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Dyrektor szkoły, który decyduje się wręczyć wypowiedzenie nauczycielowi tylko z tego powodu, dopuszcza się dyskryminacji. Jeżeli zatem wyłącznym powodem rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem będzie osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego to należy uznać, że w rozumieniu art. 45 § 1 Kodeksu pracy wypowiedzenie jest nieuzasadnione. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyrokach z 19 listopada 2008 r., I PZP 4/08 oraz z 19 marca 2008 r., I PK 219/07. Sąd w wyrokach tych uznał, że pracodawca nie może zmuszać pracownika do odejścia z pracy z powodu nabycia uprawnień emerytalnych. Przejście na emeryturę jest bowiem prawem a nie obowiązkiem pracownika. Oznacza to, że osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy.

Natomiast w nowszej uchwale z 21 stycznia 2009 r. (II PZP 13/08) Sąd Najwyższy orzekł, że w uzasadnieniu wypowiedzenia stosunku pracy pracodawca nie może powoływać się na "nabycie uprawnień emerytalnych" lub na "uzyskanie wieku emerytalnego", ponieważ zawsze będzie to dyskryminacja.

Podstawa prawna:

•art. 113, art. 45 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),

•art. 91c ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Orzecznictwo:

•Wyrok SN z 19 listopada 2008 r., I PZP 4/08.

•Wyrok SN 19 marca 2008 r., I PK 219/07.

•Uchwała 7 sędziów SN z 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08.

PODWOJNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

Posted by krzysztofmaslowski on December 5, 2012 at 1:05 PM Comments comments (0)

Wydarzyło się: Dziecko 5-letnie odbywa w obecnym roku szkolnym obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Już teraz rodzice zadeklarowali, że po zrealizowaniu rocznego przygotowania przedszkolnego nie zdecydują się na "wysłanie" dziecka do szkoły. Czy to dziecko musi koniecznie jeszcze raz realizować roczne przygotowanie przedszkolne jako 6-latek? Czy może pozostać w domu i jako 7-latek rozpocząć obowiązek szkolny?

Przygotowanie przedszkolne po raz drugi

W okresie przejściowym dziecko 6-letnie, które nie rozpocznie nauki w szkole, będzie musiało kontynuować przygotowanie przedszkolne, pomimo że jako 5-latek już uczęszczało do oddziału przedszkolnego przygotowującego do szkoły.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla 5-latków

Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego (powszechnie nazywane "zerówką").

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat, a w przypadku dziecka, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i odroczony obowiązek szkolny - w roku poprzedzającym pójście do szkoły.

6-latek - nauka w szkole lub kontynuacja przygotowania przedszkolnego

Za rok to samo dziecko, już jako 6-latek, będzie mogło rozpocząć naukę w szkole. Jeśli rodzice nie podejmą decyzji o posłaniu 6-latka do szkoły, to w okresie przejściowym ma zastosowanie ustawa z 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Dziecko w wieku 6 lat, które w latach 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna:

•Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie (Dz.U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.) - art. 14 ust. 3.

•Ustawa z 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012, poz. 176).

Wanda Pakulniewicz (ekspertka prawa oświatowego)

ZWALNIANIE NAUCZYCIELI

Posted by krzysztofmaslowski on November 28, 2012 at 10:50 AM Comments comments (0)

 

Wydarzyło się: Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony przebywa na zwolnieniu lekarskim od 10 czerwca 2012 r. do 08 grudnia 2012 r. (182 dni). Teraz wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Kiedy dyrektor szkoły będzie mógł rozwiązać umowę o pracę z tym nauczycielem?

Odpowiedź: Dyrektor może rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem najwcześniej po roku nieobecności z powodu choroby. W przedstawionej sytuacji dyrektor będzie miał prawo rozwiązać umowę ze wskazanym nauczycielem dopiero 10 czerwca 2013 r., o ile nauczyciel nie odzyska zdolności do pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony może być nieobecny w szkole z powodu choroby przez rok. W tym czasie dyrektor nie może rozwiązać umowy o pracę z powodu nieobecności w pracy.

W odróżnieniu od pracowników objętych przepisami Kodeksu pracy, dopuszczalny okres nieobecności w pracy z powodu choroby nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę jest oderwany od okresów zasiłkowych. Oznacza to, że mimo wyczerpania okresu zasiłkowego, dyrektor nie nabywa możliwości rozwiązania umowy z nauczycielem bez wypowiedzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 27 ust. 2.

Dariusz Dwojewski - prawnik, ekspert prawa pracy i prawa oświatowego

KRYTERIA ZWOLNIEN NAUCZYCIELI

Posted by krzysztofmaslowski on September 15, 2012 at 7:20 AM Comments comments (0)

Kryteria zwolnień nauczycieli obowiązujące w danej szkole podlegają ocenie Sądu Pracy, jeżeli nauczyciel odwoła się do niego po otrzymaniu wypowiedzenia.

Kryteria powinny być uzgodnione ze związkami zawodowymi i podane do wiadomości całej Radzie Pedagogicznej.

Poniższe kryteria ułożone są według hierarchii ważności. Jeżeli na podstawie pierwszego kryterium nie ustali się osoby, która otrzyma wypowiedzenie, należy przejść do kolejnego.

1. Rodzaj umowy o pracę (kolejność do zwolnienia: umowa na czas określony, na czas nieokreślony, poprzez mianowanie).

2. Kwalifikacje (poziom kwalifikacji – w pierwszej kolejności wypowiedzenie otrzyma osoba o najniższym poziomie kwalifikacji, np. SN, licencjat; dodatkowe uprawnienia - osoba mająca np. studia podyplomowe z innego kierunku powinna być może otrzymać propozycję nauczania innego przedmiotu, do którego posiada kwalifikacje).

3. Stopień awansu zawodowego (wypowiedzenie najpierw powinien otrzymać nauczyciel stażysta, w następnej kolejności kontraktowy, mianowany i na końcu dyplomowany).

4. Staż pracy ogółem, także staż pracy w danej szkole (w pierwszej kolejności wypowiedzenie powinien otrzymać nauczyciel z krótkim stażem pracy).

5. Ocena pracy (art. 6a.4 Karty Nauczyciela), zaangażowanie w pracę szkoły, osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

6. Dyscyplina pracy.

7. Sytuacja materialna i rodzinna (trudno w pierwszej kolejności np. zwolnić samotną matkę, jedynego żywiciela wieloosobowej rodziny itd.).

Poza kryteriami zwolnień są osoby, których stosunek pracy jest szczególnie chroniony na mocy ustawy o związkach zawodowych, społecznej inspekcji pracy i inne. Z tymi osobami można rozwiązać umowę o pracę lub wypowiedzieć warunki pracy tylko po uzyskaniu zgody właściwego organu.